Two Rotations Per Minute2 RPM
Exhibition, Sound installation
Stroboskop Art Space
9 to 30 October 2021

Large blades of an industrial fan inside the gallery rotate continuously and slowly, in purportedly regular intervals, sonificated so discreetly they almost add another invisible dimension to the exhibition space. As a phenomenon of human experience, how exactly does time influence our perception of the world?

With our realities being constantly disrupted - for a change, think of the slowing down of all actions and everything stopping entirely. Probe whether time as such feels emergent, arising as a secondary effect of deeper processes, or if it is the sole feature of nature carrying data into the past and future without ends. While 2RPM embodies slowness as a spatial decelerator and reifies the instant as a halting moment, the object continuously projects auditory signals, too. In 1976, making it one of the earliest references to sonification as a creative practice, philosopher of technology Don Ihde wrote: “Just as science seems to produce an infinite set of visual images, so 'musics,' too, could be produced from the same data that produces visualizations”. Indeed, the use of sound to convey information, perceptualize data and omnidirectional features of the sense of hearing has long been explored as plausible alternatives to conventional visual techniques of knowledge transmission. Our ability to register changes in multiple sonic parameters at once and temporal, spatial, amplitude-based advantages of sound resolution go far beyond possibilities of the eye, but so far no conclusive methods of breakthrough communication have been formulated. Yet, it seems appropriate to reconsider our relationship with time and sound from a more sensitive angle, linking their scientific readings to our personal notions, and trying to reposition ourselves through their constant flows.


The exhibition is dedicated to the memory of Dr Steven Weinberg (1933 - 2021), the author of "The First Three Minutes", "Facing Up. Science and Its Cultural Adversaries" (2001), "To Explain the World. The Discovery of Modern Science" (2015) and countless lectures, essays and articles.


This exhibition has been made possible thanks to the financial support of the Conseil des arts et des lettres du Québec and the curatorial and production support of Lele Art Space.
2 RPM
Wystawa, Instalacja dźwiękowaStroboskop Art Space
9 - 30 października 2021

Wielkie łopaty przemysłowego wentylatora wewnątrz galerii obracają się w sposób ciągły i powolny, w rzekomo regularnych odstępach czasu, tak dyskretnie udźwiękowione, że niemal dodają przestrzeni wystawy kolejny niewidzialny wymiar. W jaki sposób czas, jako fenomen ludzkiego doświadczenia, wpływa na nasze postrzeganie świata?

W sytuacji, gdy nasza rzeczywistość jest nieustannie zakłócana - dla odmiany pomyślmy o spowolnieniu wszelkich działań i całkowitym zatrzymaniu wszystkiego. Zbadajcie, czy czas jako taki ma charakter emergentny, powstając jako efekt wtórny głębszych procesów, czy też jest jedyną cechą natury, która bez końca przenosi dane w przeszłość i przyszłość. Podczas gdy 2RPM ucieleśnia powolność jako przestrzenny spowalniacz i reifikuje chwilę jako moment zatrzymania, obiekt nieustannie emituje również sygnały dźwiękowe. W 1976 roku filozof technologii Don Ihde napisał: "Tak jak nauka wydaje się produkować nieskończony zestaw obrazów wizualnych, tak samo 'muzyka' może być produkowana z tych samych danych, które produkują wizualizacje". Rzeczywiście, wykorzystanie dźwięku do przekazywania informacji, percepcji danych i wielokierunkowych cech zmysłu słuchu od dawna było badane jako wiarygodna alternatywa dla konwencjonalnych wizualnych technik przekazywania wiedzy. Nasza zdolność do rejestrowania zmian wielu parametrów dźwiękowych jednocześnie oraz czasowe, przestrzenne i amplitudowe zalety rozdzielczości dźwięku wykraczają daleko poza możliwości oka, ale jak dotąd nie sformułowano jednoznacznych metod przełomowej komunikacji. Wydaje się jednak, że należy na nowo rozważyć naszą relację z czasem i dźwiękiem pod bardziej wrażliwym kątem, łącząc ich naukowe odczytania z naszymi osobistymi wyobrażeniami i próbując na nowo usytuować się w ich nieustannych przepływach.

Wystawa poświęcona jest pamięci dr Stevena Weinberga (1933-2021), autora książek "The First Three Minutes", "Facing Up. Science and Its Cultural Adversaries" (2001), "To Explain the World. The Discovery of Modern Science" (2015) oraz niezliczonych wykładów, esejów i artykułów.


Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Conseil des arts et des lettres du Québec oraz wsparcie kuratorskie i produkcyjne Lele Art Space.

︎amélielaurencefortin2020